Welkom op de website van Monique & Bella
Persoonlijk met zorg en vooral veel liefde verpakt Volg ons op

Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden van CaneDonna

1. bij verkoop op rekening dient de betaling te geschieden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn wordt een vertragingsrente in rekening gebracht van 1¼ per maand voor iedere maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag dat de factuur onbetaald gebleven is.

2. Verkoper is gerechtigd om van koper buiten het verschuldigde bedrag alle kosten te vorderen, die door niet tijdige betaling door koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde vertragingsrente.

3. Alle door de verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen van verkoper of koper volledig door koper zijn voldaan.

4. Het indienen van reklames omtrent geleverde goederen, dient schriftelijk te geschieden en wel binnen acht dagen na aflevering van de goederen.
Na deze termijn en bij niet schriftelijke indiening van reklames, worden deze reklames niet (meer) in behandeling genomen. Het indienen van reklames ontheft koper niet van betaling van de gekochte goederen binnen de betalingstermijn.

5. Compensatie van een vordering van verkoper op koper met een door koper of verkoper gepretendeerde vordering is nimmer toegelaten

6. Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een overeenkomst van koop en verkoop mochten rijzen, zullen naar keuze van verkoper worden berecht door de bevoegde Rechter te Amsterdam dan wel door de Rechter van de woonplaats van koper.

Hoogachtend,

Monique van Zuylen